fbpx

Privacyverklaring

Onze scholen verwerken krachtens wettelijke bepalingen en omwille van organisatorische redenen bepaalde persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds conform de privacywetgeving. In deze privacyverklaring  wordt uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.
Bij voorvallen die mogelijk een inbreuk vormen tegen de privacywetgeving, voorzien wij de mogelijkheid dit incident of de gegevenslek te melden aan de verantwoordelijken binnen onze scholengroep, zodat de gepaste opvolging kan gebeuren. Geef hiervoor je contactgegevens en een korte beschrijving van de feiten door via het het “Incidentenlek invulformulier”.
(nieuw venster - Scholengroep Invento) U wordt dan zo snel mogelijk hierover gecontacteerd.

Waarom wij gegevens van jou verwerken.

De scholen van de scholengroep, ook Basisschool Wonderwijs, verwerken persoonsgegevens vanuit een aantal wettelijk verplichtingen als onderwijsinstelling. Voorbeelden: ze hebben jouw gegevens nodig om jou in te schrijven in de school, om aanwezigheden te kunnen registreren, om jou te kunnen begeleiden, opvolgen en evalueren. Daarnaast hebben zij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van af- en aanwezigheden aan het Departement Onderwijs.
Andere persoonsgegevens zijn nodig omwille van organisatorische redenen, bijvoorbeeld naam en adres van ouders van de minderjarige leerling om hen te informeren.
Welke gegevens er van jou worden verwerkt
Er worden diverse soorten persoonsgegevens verwerkt. Bepaalde persoonsgegevens verkregen de scholen rechtstreeks van jou of je ouders.
De volgende categorieën van persoonsgegevens, zowel afkomstig van jou als van de school, worden verwerkt:

• Persoonlijke identificatiegegevens (o.a. naam, adres, …);
• Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit)
• Rijksregisternummer
• Stamboeknummer
• Gezinssamenstelling (o.a. naam van de moeder en vader, bijzonderheden betreffende het huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de partners. Namen en geboortedata van broers en zussen, kinderen)
• Levensbeschouwelijke overtuiging
• Financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer, schoolkosten, overzicht en opvolging van betalingen)
• Studievoortgang en begeleiding (schoolloopbaan, toets en examenresultaten, beoordeling van de vooruitgang die in de studies worden gemaakt);
• Gezondheidsgegevens (vb. inzake lichamelijke gezondheid: epilepsie, gebruik medicatie)
• Aanwezigheden (de registratie van af- en aanwezigheden)
• Problematische afwezigheden
• Orde- en tuchtmaatregelen
• Beeldmateriaal;
De school verwerkt op jouw verzoek of dat van de ouders en mits uitdrukkelijke toestemming ook medische gegevens die nodig zijn om in noodsituaties correct te kunnen reageren

Hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Bij het verwerken van persoonsgegevens gaan wij altijd uit van de wettelijke basisprincipes.
We verwerken persoonsgegevens enkel om onze doelen te bereiken en doen dit steeds op rechtmatige en transparante basis.
We verzamelen enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij jouw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in dit privacyreglement noemen. We respecteren de bewaartermijnen en bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig (gebaseerd op wettelijke bewaartermijnen en de regels opgelegd door het Archiefdecreet). We doen maximale inspanning om de juistheid te garanderen en de vertrouwelijkheid en integriteit te beschermen door het nemen van passende organisatorische en technische maatregelen (bv. beperken van de toegang, codering,…).
Bij de uitvoering van onze opdrachten, doen wij soms beroep op derden, bv. leveranciers van leerlingvolgsystemen, administratieve pakketten en educatieve leermiddelen, zoals Smartschool en Infomat.
De school draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en sluit met hen overeenkomsten en geheimhoudingsverklaring af.
De school respecteert uw privacy en zal nooit uw persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden.
Vanuit bepaalde wettelijke verplichtingen zijn wij genoodzaakt om persoonsgegevens door te geven aan bepaalde instanties, waaronder
• overheidsdiensten, zoals o.a. Departement Onderwijs, Inspectie
• CLB
• Scholengroepen (bv. in kader van een beroepsprocedure n.a.v. een tuchtprocedure)
• Werkgever van de leerling-stagiair
Omwille van organisatorische redenen, worden bepaalde persoonsgegevens doorgegeven aan volgende instanties:
• Scholengroepen (bv. bij vragen naar advies)
Rechten i.k.v. privacywetgeving
Je kan betreffende de verwerking van persoonsgegevens een aantal rechten uitoefenen.
Zo kan je een verzoek indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Daarnaast kan je ook een verzoek indienen om persoonsgegevens te verbeteren (onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren) of te wissen (bv. intrekking van de toestemming voor het gebruik van foto’s).
Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw toestemming, heb je steeds het recht deze toestemming in te trekken.
De directeur is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Voor het uitoefenen van je rechten kan je steeds terecht bij hem.
De school zal steeds jouw vraag onderzoeken. Het zal niet altijd mogelijk zijn hierop in te gaan. Als je ons verzoekt om jouw gegevens te wissen, zullen wij nagaan of dit mogelijk is. Bij deze afweging houden wij ons aan de wettelijke verplichtingen. We zullen je steeds duidelijk schriftelijk (elektronisch) informeren, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit kan de termijn van antwoorden verlengd worden, maar ook hierover zullen we je informeren. Het verstrekken van de informatie of communicatie is in principe kosteloos tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.
Indien je het niet eens bent met ons antwoord op jouw verzoek, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Gegevensbeschermingsautoriteit).

HOE WIJ DENKEN OVER UW PRIVACY OP ONZE WEBSITE

Basisschool Wonderwijs hecht veel belang aan uw privacy en het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy zo optimaal mogelijk te beschermen. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (HTTPS adres) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verder op deze pagina kan u terugvinden welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan akkoord te zijn met ons privacybeleid.

COOKIES

WAT ZIJN COOKIES ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op verzoek van een website door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Een cookie laat toe dat uw browser wordt herkend bij hernieuwd bezoek aan een website.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT EEN COOKIE ?

Een cookie verzamelt geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres of leeftijd, maar kan wel uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag onthouden. Deze voorkeuren worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, of leeftijd, maar aan een IP-adres. Een cookie kan geen persoonlijke gegevens van uw computer ophalen.

WAAROM GEBRUIK men COOKIES ?

Voornamelijk om bezoekersinfo te analyseren, dit om:

Ooze website goed te laten functioneren

onze website voortdurend te optimaliseren

de veiligheid en snelheid van onze website te verbeteren

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ COOKIES NIET ?

De informatie die we via cookies verzamelen gebruiken we enkel binnen de campus   Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Er zijn echter ook een aantal extensies op onze website om uw gebruiksgemak met de sociale media te vergroten indien u een account heeft. Deze extensies maken enkel gebruik van de gegevens die u deelt met de aanbieders van sociale media. 

WELKE SOORTEN COOKIES ZIJN ER ?

Er zijn 4 categorieën :

ESSENTIËLE COOKIES :

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties kunnen werken zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd.

FUNCTIONELE COOKIES :

Functionele cookies zullen je keuzes en voorkeuren onthouden zodat je deze bij een volgend bezoek niet meer hoeft in te geven. Voorbeelden: taalkeuze, inloggegevens, regio waar je woont …

ANALYTISCHE COOKIES :

Deze cookies verzamelen analytische informatie over het surfgedrag van bezoekers van je website alsook de prestaties van de website, type toestel of browser waarmee bezoeker surft,… De bedoeling is vooral om te analyseren hoe de website en algemene surfervaring kan geoptimaliseerd worden.

MARKETING COOKIES :

Marketingcookies gaan het surfgedrag van de websitebezoeker analyseren en stellen op basis daarvan een gebruikersprofiel samen. Dat profiel wordt vervolgens gebruikt om de surfervaring af te stemmen op die specifieke bezoeker zodat gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties, nieuwsbrieven,… kunnen getoond worden die overeenstemmen met je interesses.

 

HOE KAN JE COOKIES BEHEREN VANUIT JE BROWSER ?

Indien gewenst kunnen cookies ook uitgeschakeld of verwijderd worden. Onderaan staan links met meer uitleg over hoe je (voor de meest populaire browsers) toegang krijgt tot je cookie instellingen  :

  • Google Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Edge
  • Safari

 

DOELEINDEN

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan diegene die in dit privacybeleid worden beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN

De informatie die wij verkrijgen via onze website zal niet met derden gedeeld worden, tenzij daar wordt om gevraagd en u daar uitdrukkelijk (via actieve opt-in) toestemming voor hebt gegeven. Het kan voorvallen dan gegevens ook gedeeld intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail